Jak orzeka się o uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy? | Jakie ubezpieczenie na życie wybrać?

Jak orzeka się o uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy?

W umowie dotyczącej ubezpieczenia na życie często spotykany jest zapis iż świadczenie zostanie wypłacone w sytuacji trwałego uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy. Mało kto wgłębia się w problem, by wiedzieć czego konkretnie dotyczy ten zapis. Trwały uszczerbek na zdrowiu to utrata zdrowia w stopniu, który nie pozwala na powrót do stanu sprzed wypadku. Przez trwały uszczerbek na zdrowiu należy rozumieć uszkodzenie ciała lub organizmu, który ogranicza sprawne wykonywanie codziennych czynności. Wysokość wypłacanego świadczenia z tego tytułu określa się na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeśli chodzi o ocenę stopnia uszczerbku często towarzystwa ubezpieczeniowe powołują swoją komisję lekarską. W przypadkach bardziej skomplikowanych komisja liczy nawet kilku lekarzy. Zadaniem komisji jest wydanie opinii, która to stanie się podstawą do wypłaty świadczenia. Trzeba jednak pamiętać, że każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma swoją indywidualną tabelę oceny stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu. Podstawę do zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu możemy zgłosić do ubezpieczyciela jeżeli:

  • zawarliśmy polisę, która zakresem obejmuje trwały uszczerbek na zdrowiu,
  • doznaliśmy uszczerbku na zdrowiu z winy drugiej osoby, która ma zawartą polisę odpowiedzialności cywilnej.

Niekiedy zakłady ubezpieczeń nie powołują komisji lekarskiej, a stopień uszczerbku na zdrowiu oceniany jest przez lekarza na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej. Jest to dla ubezpieczonego zdecydowanie wygodniejsze rozwiązanie. Nie traci on czasu na kolejne badania. Wiadomym jest, że trwał uszczerbek na zdrowiu spowodowany był wypadkiem, po którym z pewnością poszkodowany miał przeprowadzony szereg badań.

Niezdolność do pracy natomiast to pojęcie ustawowe, określone w ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Według ustawy osoba niezdolna do pracy, to osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej. Niezdolność ta wynika zazwyczaj z powodu niesprawności organizmu. Niesprawność ta nie rokuje poprawy, nawet w sytuacji przekwalifikowania.

Wypłata świadczenia uzależniona jest od umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym, a konkretnie od zapisów w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Różni ubezpieczyciele posiadają różne zasady. Zdarza się, że wypłata świadczenia ma miejsce w ciągu 30 dni od momentu otrzymania przez ubezpieczyciela kompletu dokumentów. Niektórzy z nich dzielą wypłatę na raty, z których pierwsza część wypłacana jest po wystąpieniu szkody i otrzymaniu orzeczenia lekarskiego, a druga w momencie zakończenia leczenia i rehabilitacji. Ubezpieczenia indywidualne mają przede wszystkim chronić naszych bliskich w sytuacji naszej niezdolności do pracy oraz śmierci, dlatego też warto zwrócić uwagę na terminowość i płynność wypłat świadczeń z tytułu ubezpieczenia. Wszystko to zależy w jaki sposób skonstruowana jest umowa ubezpieczenia na życie. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z jej treścią jeszcze przed podpisaniem umowy.